Nghị quyết số 55/NQ-HĐT của Hội đồng Trường thông qua phương án mức thu học phí và các hoạt động bồi dưỡng... tại Trường Đại học Hải Dương từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 -2026