Quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên, lao động và nơi học tập của sinh viên, học viên