PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - THANH TRA

Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra tiền thân là phòng Thanh tra được thành lập tháng 9/2009. Qua các giai đoạn phòng có tên gọi là phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng,  Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng. Năm 2019,  Phòng được sát nhập từ 02 phòng Thanh tra và phòng Đảm bảo chất lượng thành phòng Đảm bảo chất lượng -Thanh tra.

1. Cơ cấu tổ chức 

Đội ngũ cán bộ viên chức của Phòng gồm:

- Trưởng phòng: TS Tô Văn Sông.

- Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Yến.

- Các giảng viên kiêm nhiệm, nhân viên:

 + ThS. Nguyễn Thị Thảm.

+ CN. Tăng Xuân Hùng.

+ ThS. Nguyễn Thị Hường.

Tập thể phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra

2. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí của Nhà trường;  Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục đào tạo trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, quy định, quy chế đào tạo, việc thực hiện nhiệm vụ của Trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ

3.1. Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng

- Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng đào tạo; nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn Nhà trường, tham mưu ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;

- Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá Trường và chương trình đào tạo, đầu mối tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học;

-  Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài; hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trực thuộc Trường;

- Tổ chức quản lý hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá; hoạt động giảng dạy và các hoạt động học thuật nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo;

- Xây dựng các quy định và chủ trì công tác phối hợp giữa các đơn vị được giao trách nhiệm trong công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo;

- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về Đảm bảo chất lượng cho cán bộ, viên chức, lao động của Trường;

- Xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế;

- Quản lý sổ lên lớp và theo dõi khối lượng giờ giảng của giảng viên, xác nhận để tính thanh toán vượt giờ;

- Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng;

- Chủ trì việc thực hiện ba công khai hàng năm theo quy định.

3.2. Công tác khảo thí 

- Xây dựng các quy định, quy chế về thi, kiểm tra, đánh giá (gọi chung là thi). Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế thi tại Trường và các cơ sở liên kết đào tạo;

- Chủ trì, hỗ trợ các khoa, bộ môn trong công tác phát triển, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi; phối hợp với các khoa, phòng để kiểm soát chất lượng đề thi kết thúc học phần đối với tất cả các hệ, bậc đào tạo của Trường;

- Tổ chức in sao đề thi cho các kỳ thi đầu vào (trừ kỳ thi tuyển sinh quốc gia), đầu ra thuộc các loại hình đào tạo, đề thi kết thúc các học phần;

- Phối hợp Phòng đào tạo và các khoa, phòng, trung tâm để điều động cán bộ coi thi kết thúc học phần theo kế hoạch thi chung của Trường.

3.3. Nhiệm vụ thanh tra, pháp chế

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, pháp chế trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật; Nghiên cứu và cụ thể hóa các văn bản pháp quy về công tác thanh tra giáo dục nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của Nhà trường;

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; pháp chế công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

3.4. Công tác khác 

- Thực hiện chế độ báo cáo liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng và khảo thí theo quy định;

- Quản lý, đánh giá cán bộ viên chức của đơn vị và tài sản thiết bị được giao;

- Thực hiện chế độ báo cáo về nhiệm vụ được giao theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4.  Địa chỉ liên hệ   

Phòng Đảm bảo Chất lượng - Thanh tra, Tầng 1 nhà A1 - Trường Đại học Hải Dương, cơ sở Khu 8 phường Hải Tân  - Thành phố Hải Dương.

Điện thoại: 0988642554; 0986151772.

* LIÊN KẾT CÁC SỰ KIỆN, TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG:

1. Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2019 của chi bộ Đảm bảo chất lượng - Công tác sinh viênhttp://uhd.edu.vn/le-ket-nap-dang-vien-moi-nam-2019-cua-chi-bo-dam-bao-chat-luong-cong-tac-sinh-vien-dt4135.html

2. Chính sách chất lượng: http://uhd.edu.vn/chinh-sach-chat-luong-dt4259.html

3. Hướng dẫn Quy trình phúc khảo: http://uhd.edu.vn/huong-dan-quy-trinh-phuc-khao-dt8484.html