PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; quản lý sinh viên về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật, đánh giá kết quả rèn luyện và tư cách sinh viên; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên trong toàn trường.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho sinh viên, công tác quản lý sinh viên;

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể hóa quy chế quản lý sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Trường;

- Tổ chức học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm cho sinh viên;

- Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra, Phòng Đào tạo Đại học - Sau đại học tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện quy chế đào tạo của sinh viên;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận sinh viên, học viên trúng tuyển, tổ chức khai giảng, bế giảng cho sinh viên và học viên cao học;

- Thường trực: Hội đồng thi đua - khen thưởng sinh viên; Hội đồng đánh giá rèn luyện sinh viên. Ủy viên Hội đồng tuyển sinh, thi và xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học;

- Chủ trì xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo chế độ, tiếp nhận xét trợ cấp chính sách xã hội cho sinh viên;

-  Xác nhận các giấy tờ cho sinh viên (thuộc phòng quản lý); Làm thủ tục cho sinh viên vay vốn ngân hàng. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán cấp phát thẻ quản lý sinh viên;

- Triển khai công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hải Dương và địa phương phát động;

- Đầu mối tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức, chính trị tư tưởng theo học kỳ, theo năm học và cuối khóa làm căn cứ thực hiện chế độ học bổng, xét tư cách tốt nghiệp cho sinh viên;

- Đầu mối liên hệ với các cơ quan thông tin đại chúng. Liên hệ với cơ quan an ninh giải quyết các vấn đề liên quan tới sinh viên;

- Tổ chức đối thoại với sinh viên, giải quyết hoặc kiến nghị Nhà trường giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên;

- Chủ trì và phối hợp với các tổ chức trong và ngoài Trường thường xuyên tổ chức hội chợ việc làm.Thực hiện nhiệm vụ tổ chức hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, hỗ trợ hoạt động ngoại khóa cho sinh viên;

- Lưu giữ các tài liệu, văn bản phục vụ cho công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị trong Trường. Quản lý, lưu trữ kết quả đánh giá rèn luyện và khen thưởng, kỷ luật của sinh viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng yêu cầu.

2. Phân công nhiệm vụ

* LIÊN KẾT CÁC BÀI VIẾT, SỰ KIỆN, TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG:

1. Lưu học sinh nước CHDCND Lào tại Trường Đại học Hải Dương đón Tết cổ truyền Bunpimay ấm áp trong mùa dịch: http://uhd.edu.vn/luu-hoc-sinh-nuoc-chdcnd-lao-tai-truong-dai-hoc-hai-duong-don-tet-co-truyen-bunpimay-am-ap-trong-mua-dich-dt4226.html