Một số điểm đáng chú ý trong Nghị định số 22/2020/NĐ-CP mới ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP mới ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài


Đáng chú ý có một số điểm:

1. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập đối với:

- Tổ chức mới thành lập;

- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, các tổ chức, cá nhân, Hộ gia đình... có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài trong thời gian các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình,… được miễn lệ phí môn bài.

2. Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về TẠM NGỪNG hoạt động, sản xuất kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngưng với điều kiện:

 Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh được gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài.

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài cho Tổ chức mới thành lập:

 Trước ngày 30/01 năm sau của năm doanh nghiệp mới thành lập cho cơ quan quản lý thuế (Ví dụ: Thành lập 2020 thì hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài là trước ngày 30/01/2021).

Hiệu lực từ ngày 25/02/2020.