KẾ HOẠCH Tổ chức thi kết thúc học phần các lớp cao học Học kỳ II năm học 2019-2020 (đợt 2)