Danh sách Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hải Dương khóa XIII

14:25 - 09/03/2018

 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Chức vụ
Nam Nữ
1 Nguyễn Thị Thu Hà 16/02/1988   x P. HTĐT trong nước và Quốc tế  Bí thư
2 Lương Quang Cảnh 10/8/1986 x   P. CTCT&QLNH Phó Bí thư
3 Tăng Thị Thủy 6/30/1992 x   Phòng KHTT đào tạo Phó Bí thư
4 Đỗ Thanh Huyền 6/14/1988   x TT Thư viện UV BTV
5 Nguyễn Thị Thu       P. CTCT&QLNH UV BTV
6 Vũ Thị Hương 29.8.1991   x Khoa Luật UV BCH
7 Nguyễn Thị Thanh Hải 11/10/1990   x Phòng CTCT&TCCB UV BCH
8 Nguyễn Thị Huyền       P. CTCT&QLNH UV BCH
9 Nguyễn Gia Bách       P. HTĐT trong nước và Quốc tế UV BCH
10 Hoàng Văn Khuê 12/9/1991 x   U4.HTĐ2 UV BTV
11 Phan Thị Anh 8/10/1994   x U6.KT1 UV BCH
12 Nguyễn Đình Hưng 09/04/1994 x   U6.TH UV BCH
13 Đào Thị Bích Liên 5/20/1997   x U6.KT2 UV BCH
14 Phạm Thị Thu 24/04/1996   x U.KT4 UV BCH
15 Trịnh Xuân Tiến 3/12/1996 x   U5.QTKD UV BCH
16 Nguyễn Minh Trí 09/12/1996 x   K5ĐH.TH UV BTV
17 Chu Thị Hường 2/2/1997   x U5.KT2 UV BCH
18 Nguyễn Văn Tiến 9/22/1997 x   U5.QTKD UV BCH
19 Đào Tuấn Anh 8/7/1993 x   U4.KT1 UV BCH

20

Đỗ Hồng Sơn 10/23/1994 x   U3.HTĐ1 UV BCH