Công văn số 93-CV/BTGTU ngày 03/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống COVID-19 trước diễn biến mới