Công văn, Công điện của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID -19