Công văn số 827 ngày 02/02/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày SHTT thế giới