Quyết định số 2420/QĐ-BGDĐT ngày 21/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc cho phép Trường Đại học Hải Dương đào tạo ngành Giáo dục thể chất trình độ đại học