Quyết định số 1405/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc cho phép Trường Đại học Hải Dương đào tạo ngành Sư phạm Tin học trình độ đại học