Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Liên kết giữa trường đại học với cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số”