GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC “Liên kết giữa trường đại học với cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số”