Kế hoạch thi kết thúc học phần Học kỳ II năm học 2023 - 2024 (Áp dụng với ngành SP K13, ngôn ngữ Anh K13 và CĐ GDMN)