Giới thiệu chung

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Phòng Đào tạo Sau đại học là một đơn vị thuộc Trường Đại học Hải Dương, được thành lập theo QĐ số 316/QĐ-ĐHHD ngày 30/6/2023 về việc sắp xếp, phân công viên chức, người lao động đến nhận công tác tại Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hải Dương.

Tập thể cán bộ, giảng viên Phòng Đào tạo Sau đại học