Giới thiệu chung

 

Phòng Khoa học Công nghệ - Thông tin - Thư viện là một đơn vị thuộc Trường Đại học Hải Dương, được thành lập theo QĐ số 486/QĐ-ĐHHD ngày 25/7/2019 trên cơ sở sáp nhập Viện NCKH ứng dụng, Phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ, Trung tâm Thư viện và 2 bộ phận (Tạp chí và Website) thuộc Trường ĐHHD theo Đề án rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức hoạt động năm 2019 của Nhà trường.