DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG KHÓA I, NHIỆM KỲ 2024 - 2027

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị/lớp

Chức vụ

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Cao Thị Thu

Phương

 

1986

Khoa KT - TC

Bí thư

BTV

2

Đỗ Thanh

Huyền

 

1988

Phòng HC

Phó Bí thư Đoàn trường

BTV

3

Nguyễn Văn

Khánh

1992

 

Phòng TC KT

BTV Đoàn trường

 

4

Tạ Thị Thanh

Thủy

 

1989

Khoa KT -QT

UV BCH

 

5

Nguyễn Văn

Quang

1988

 

Trường THCS CVA

UV BCH

 

6

Bùi Thị Thu

Trang

 

1998

Trường MN HS

BTV Đoàn trường

 

7

Phạm Ngọc

Anh

 

1985

Khoa KT - TC

UV BCH

 

8

Nguyễn Việt

Long

1998

 

Khoa ngoại ngữ

UV BCH

 

9

Đoàn Thị Vân

Anh

 

2004

K13B.GDTH

UV BCH

Năm thứ 1

10

Trần Thu

 

2005

K13 GDMN

UV BCH

Năm thứ 1

11

Mạc Phương

Lam

 

2004

K13D GDTH

UV BCH

Năm thứ 1

12

Nguyễn Thúy Hà

Giang

 

2005

K13A SP Văn

UV BCH

Năm thứ 1

13

Lê Hoàng

Anh

2004

 

K13B.SPToán

UV BCH

Năm thứ 1

14

Cao Tuấn

Dũng

2005

 

K13A.SP Toán

UV BCH

Năm thứ 1

15

Lê Bá

Hải

2005

 

K13 KTĐ

UV BCH

Năm thứ 1

16

Nguyễn Trường

Sơn

2005

 

K13 CNTT

BTV Đoàn trường

Năm thứ 1

17

Lưu Thị

Quyên

 

2004

K12 Kế toán

BTV Đoàn trường

Năm thứ 2

18

Nguyễn Tiến

Quang

2005

 

QTKD 13

UV BCH

Năm thứ 1

19

Vũ Thị

Hương

 

1991

GV Khoa Chính trị -
Tâm lý - Giáo dục học

BTV Đoàn trường

 

20

Nguyễn Hoài

Hương

 

2004

K12 NN Anh

UV BCH

Năm thứ 2

21

Bùi Thị Bích

Hạnh

 

1990

Phòng HC  - QT

UV BCH

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG NHIỆM KỲ 2023-2025

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Chức vụ hiện tại

Ghi chú

1

Đỗ Thanh Huyền

1988

Thạc sĩ

Chủ tịch HSV VN Trường NK 2020-2023

Chủ tịch

2

Tạ Thị Thanh Thủy

1989

Thạc sĩ

Phó Chủ tịch HSV Trường NK 2020-2023

Phó CT

3

Nguyễn Thị Thu Trang

2004

12/12

UV BCH HSV NK 2020-2023

Phó CT

4

Hồ Thị Hồng Thắm

2003

12/12

UV BCH HSV NK 2020-2023

UV BTK

5

Trần Anh Quân

2000

12/12

UV BCH HSV NK 2020-2023

UV BTK

6

Phạm Thảo Vân

2005

12/12

Chi hội Sư phạm ngữ văn

 

7

Nguyễn Thị Hồng Thương

2005

12/12

Chi hội Giáo dục Tiểu học

 

8

Nguyễn Thu Hà

2005

12/12

Chi hội Giáo dục tiểu học

 

9

Phạm Thành Đông

2003

12/12

Chi hội Trưởng K11.CNTT

 

10

Lưu Thị Quyên

2004

12/12

UV BCH HSV NK 2020-2023

 

11

Nguyễn Thanh Dương

2004

12/12

Chi hội trưởng K12.KTĐ

 

12

Vũ Thị Lê Thu

2005

 

Chi hội sư phạm Tiếng Anh

 

13

Trần Thị Thu Hường

2001

12/12

Chi hội trưởng K11.KT1

 

14

Đoàn Thị Thanh Hường

2004

12/12

Chi hội khoa GDMN

 

15

Nguyễn Hoài Hương

2004

12/12

Chi hội trưởng K12.NNA