Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông CĐ - ĐH năm 2017

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

 Số: 107 /TB-ĐHHD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 Hải Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh

liên thông cao đẳng - đại học năm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Thông báo số 136/TB-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2017 về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017;

Căn cứ Điểm b và c, Khoản 2, Điều 9 của Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 09 tháng 11 năm 2017 về việc xác định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học năm 2017

Trường Đại học Hải Dương Thông báo điểm trúng tuyển tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học năm 2017 các ngành như sau:

- Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học năm 2017 cho tất cả các ngành từ 15.0 điểm trở lên và không có môn thi nào có điểm dưới 5.0.

Thời gian và địa điểm làm thủ tục nhập học:

Thời gian: Từ 08h00’ ngày 25/11/2017 tại nhà Giảng đường Đa năng Trường Đại học Hải Dương (cơ sở Liên Hồng).

* Thời gian học chính thức: Lịch học sinh viên xem trên trang Website Nhà trường tại địa chỉ http://uhd.edu.vn.

* Khi làm thủ tục nhập học, thí sinh phải mang theo:

1. Thông báo nhập học: Bản gốc;

2. Hồ sơ Học sinh - Sinh viên, khai theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Có dán ảnh và đóng dấu giáp lai ảnh; xác nhận của chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; cam đoan của gia đình); 

3. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm cao đẳng (bản phô tô đã được chứng thực) phải có bằng gốc để đối chiếu;

4. Các tài liệu gốc kèm theo 01 bản phô tô đã được chứng thực, bao gồm:

Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có); Giấy báo đăng ký hộ khẩu thường trú do Công an xã, phường, thị trấn cấp (riêng thí sinh ở khu vực thành phố Hải Dương không phải mang theo loại giấy này);

5. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng; Sổ đoàn viên (nộp sau khi phân lớp);

6. Học phí nộp lần đầu và lệ phí (Có phụ lục kèm theo) bằng tiền mặt (Nhà trường không trả lại tiền sau khi thí sinh làm thủ tục nhập học).

Yêu cầu thí sinh nhập học đúng thời gian quy định.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Đức Bình