Tập đoàn An Phát, các công ty: Brother, Sumidenso Việt Nam, CTCP Đại An Hải Dương, .. tuyển dụng nhân viên cải tiến sản xuất, nhân vên kỹ thuật, nhân viên hành chính - tổ chức, nhân viên lập kế hoạch sản xuất, ...

13:51 - 06/06/2019