Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sinh viên K8.NNA Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Dương