Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh năm 2021