THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2020 (ĐIỀU CHỈNH)