Thông báo về việc điều chỉnh một số mốc thời gian trong Lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học và liên thông đại học chính quy năm 2020