Danh sách Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2024

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Đơn vị

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

Chức danh Khóa XV

1

Đỗ Thanh

Huyền

1988

Phòng Hành chính

Thạc sĩ

TC

Bí thư

2

Trần Việt

Dũng

1984

Phòng CTSV

Thạc sĩ

TC

 Phó

Bí thư

3

Nguyễn Ngọc

Anh

1985

Khoa KT-TC

Thạc sĩ

SC

BTV

4

Vũ Thị

Hương

1991

Khoa Cơ bản

Thạc sĩ

SC

BTV

5

Tạ Thị Thanh

Thủy

1989

Khoa KT-QT

Thạc sĩ

SC

BTV

6

Phạm Thị Lan

Anh

2003

K11ĐH.NNA

12/12

 

BCH

7

Bùi Phương

Anh

2001

K10ĐH.QTDVDL

12/12

 

BCH

8

Đỗ Thị Thanh

Dung

2001

K11ĐH.QTKD

12/12

 

BCH

9

Mạc Thị

Huế

2002

K10ĐH.KT1

12/12

 

BCH

10

Đinh Hoàng Bảo

Ngọc

1999

K9ĐH.KT

12/12

 

BCH

11

Phùng Hiếu

Ngân

2003

K11ĐH.KT2

12/12

 

BCH

12

Nguyễn Minh

Quang

2002

K10ĐH.KTĐ

12/12

 

BCH

13

Hoàng Văn

Thế

2001

K9ĐH.KTĐ

12/12

 

BCH

14

Trần Anh

Quân

2000

K11ĐH.QTKD

12/12

 

BCH

15

Phạm Thành

Đông

2003

K11ĐH.CNTT

12/12

 

BCH