Danh sách ban chấp hành công đoàn cơ sở khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2020

STT

Họ đệm

Tên

Năm sinh

Chức vụ

 
 

I

Ban Thường vụ

 

 

 

 

1

Tô Văn

Sông

1967

Chủ tịch CĐ

 

2

Phạm Thị

Lựu

1970

Phó Chủ tịch

 

3

Nguyễn Thị Thu

1976

Ủy viên Thường vụ

 

4

Phạm Thị

Yến

1974

Ủy viên Thường vụ

 

II

Ban Chấp hành

 

 

 

 

1

Tô Văn

Sông

1967

Chủ tịch CĐ

 

2

Phạm Thị

Lựu

1970

Phó Chủ tịch

 
3

Nguyễn Thị Thu

1976

Ủy viên Thường vụ

 

4

Phạm Thị

Yến

1974

Ủy viên Thường vụ

 

5

Phạm Thị

An

1984

Ủy viên

 

6

Nguyễn Ngọc

Cương

1979

Ủy viên

 

7

Nguyễn Thị

Đào

1975

Ủy viên

 

8

Vũ Văn

Hoàng

1987

Ủy viên

 

9

Phùng Việt

Phương

1980

Ủy viên

 

10

Ngô Thị

Quyên

1979

Ủy viên

 

11

Lê Thị

Sinh

1978

Ủy viên

 

12

Nguyễn Thị Thương

Thương

1981

Ủy viên

 

13

Nguyễn Thị

Toan

1980

Ủy viên

 

14

Phạm Thị Thu

Trang

1988

Ủy viên