CV 615/STNMT-KS về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh

14:21 - 15/05/2019