Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện NQ17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2109-2012, định hướng đến 2025

09:54 - 11/04/2019