Công văn số 2189/BGD&ĐT-QLCL ngày 19/6/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo V/v thông báo hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020