Quyết định của Bộ GD&ĐT thực hiện Kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập