Công ty Viettel chi nhánh Hải Dương tuyển dụng nhân sự làm việc tại chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Dương