DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

* DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025):

Họ tên

Năm sinh

Chức danh

I

Ban Thường vụ

 

1

Vũ Đức Lễ

Bí thư Đảng ủy

2

Tạ Thị Thúy Ngân

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Thị Thu Hà

 

4

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

5

Nguyễn Văn Quyên

 

II

Ban Chấp hành Đảng bộ

 

1

Vũ Đức Lễ

Bí thư Đảng ủy

2

Tạ Thị Thúy Ngân

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Thường vụ

4

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Nguyễn Văn Quyên

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Tăng Thế Toan

 

7

Tô Văn Sông

 

8

Nguyễn Mạnh Tuân

 

9

Nguyễn Thị Đào

 

10

Vũ Thị Thảo

 

11

Nguyễn Thái Hưng

 

12

Nguyễn Văn Viết

 

13

Nguyễn Xuân Trường

 

14

Nguyễn Thị Hòa

 

15

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

III

Ủy ban kiểm tra

 

1

Tạ Thị Thúy Ngân

Chủ nhiệm UBKT

2

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Phó Chủ nhiệm UBKT

3

Phạm Quang Thịnh

 

4

Tăng Xuân Hùng

 

5

Vũ Thị Ngọc Uyên