Văn bản của Bộ GD&ĐT về việc đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở GDĐH và doanh nghiệp (số 3964/BGDĐT-GDĐH ngày 03/9/2019)

Đính kèm: