TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 284/QĐ- ĐHHD ngày 30/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương về việc thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Hải Dương;

1. Cơ cấu tổ chức

Phòng gồm 08 cán bộ, giảng viên, nhân viên: 1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc và các viên chức, người lao động của Trung tâm. Trong đó 04 người có trình thạc sỹ, 04 người có trình độ cử nhân.


          

Tiêu Công Vũ

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giám đốc

Phone: 0936835882

Email: 
     

 

Nguyễn Xuân Hùng

Học vị: Thạc sỹ Toán học

Chức vụ: Phó Giám đốc

Phone: 0904216325

Email: nxhunghd@gmail.com
     
   

Phạm Thị Thanh

Học vị: Thạc sĩ CNTT

Chức vụ: Phó Giám đốc

Phone: 0981799558

Email: uhdthanhpham.edu@gmail.com
     
   

Phạm Văn Khoa

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Chuyên viên

Phone: 0964003637

Email: uhdkhoapham.edu@gmail.com
     

 

Vũ Văn Quang

Học vị: Cử nhân

Phone: 0936587386

Chức vụ: Nhân viên

Email: vanquangcdhd@gmail.com
     

 

Đàm Đức Nhật

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Nhân viên

Phone: 0971455761

Email: nhatdam244@gmail.com
     

 

Đỗ Trung Hiếu

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Nhân viên

Phone: 0962140887

Email: trunghieucdhd@gmail.com
     
 

Phạm Vũ Hùng

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Nhân viên

Phone: 0395422273

Email: qvu806616@gmail.com

2. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng:

1. Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về tin học và ngoại ngữ.

2. Tổ chức và quản lý các khoá đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, trình lãnh đạo Trường cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ phù hợp với nhu cầu xã hội và theo đúng quy định hiện hành.

3. Triển khai và quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Trung tâm phù hợp với chiến lược, kế hoạch hoạt động của Nhà trường.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.

3. Tuyển sinh và quản lý người học.

4. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và trình lãnh đạo Nhà trường cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi quản lý và trình Hiệu trưởng Nhà trường cấp chứng chỉ Ứng dung Công nghệ thông tin cơ bản. Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên Nhà trường. Liên kết, phối hợp với các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố) và các loại hình chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khác của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy đinh khác có liên quan.

6. Giúp việc Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động công nghệ thông tin trong Nhà trường:

a) Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy tính, điều hoà tại các Phòng, Khoa, Trung tâm khi các đơn vị (nêu trên) có yêu cầu và được Hiệu trưởng phê duyệt;

b) Quản lý các phòng máy phục vụ công tác giảng dạy thực hành trong Nhà trường (theo thời khóa biểu đã được Hiệu trưởng phê duyệt).

7. Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch; phiên dịch; lập trình; cài đặt phần mềm; Cài đặt, sửa chữa, bảo trì máy tính; Thiết kế Website, thiết kế mạng, đồ hoạ … phù hợp với quy định của pháp luật và Nhà trường

8. Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong Nhà trường, các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định hiện hành để mở các lớp đào tạo, tư vấn, tập huấn tin học, ngoại ngữ; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và giáo viên của trung tâm.

9. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển Trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục. Điều tra nhu cầu học tập tin học, ngoại ngữ, trên địa bàn; nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ.

10. Công khai các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

11. Phối hợp với phòng Kế toán - Tài chính đề xuất mức thu học phí, lệ phí theo quy định hiện hành trình lãnh đạo Nhà trường phê duyệt. Công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

12. Xây dựng nội quy, quy định nhiệm vụ cho từng vị trí việc làm tại Trung tâm; quản lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của Trung tâm.

13. Quản lý, sử dụng tài sản được giao; đề xuất bổ sung, sửa chữa tài sản để đảm bảo yêu cầu công tác.

14. Tham gia các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ theo kế hoạch chung của Trường. Tham gia giảng dạy lý thuyết và giảng dạy thực hành tại Trường cũng như các Trường thực hành phù hợp với chuyên môn của từng thành viên thuộc Trung tâm;

15. Phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động dân chủ trong cơ quan; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường để thực hiện tốt nhiệm vụ của Trung tâm và nhiệm vụ chung của Nhà trường.

16. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định hiện hành.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Nhà trường phân công.

4. Địa chỉ liên hệ

Tầng 1, Nhà B2 - Trường Đại học Hải Dương (Cơ sở Hải Tân).