TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

00:00 - 02/04/2018

Trung tâm Đào tạo thực hành Kế toán - Tài chính, Ngân hàng được thành lập trên cơ sở kiện toàn và tái cấu trúc các trung tâm thực hành về lĩnh vực kinh tế theo Quyết định số 157/QĐ-ĐHHD ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương.

        1. Chức năng

- Tham mưu với Lãnh đạo Nhà trường về nội dung chương trình đạo tạo; phương pháp giảng dạy và hướng dẫn thực hành về kế toán, tài chính và ngân hàng.

- Cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kế toán, tài chính, ngân hàng.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn, xử lý tình huống trong công tác kế toán, tài chính và ngân hàng.

- Phụ trách nội dung thực hành của các học phần liên quan đến kế toán, tài chính và ngân hàng.

- Các chức năng khác thực hiện theo sự phân công của Lãnh đạo Nhà trường.

       2. Nhiệm vụ

- Chủ động tuyên truyền, tuyển sinh, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kế toán cơ bản, kế toán thực tế trên Excel và trên các phần mềm kế toán thông dụng (Misa, Vacom,...).

- Chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín trong việc mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng;Kế toán tổng hợp; Chứng chỉ nghề kế toán…

- Thực hiện việc tư vấn, giải đáp vướng mắc về các vấn đề nảy sinh trong kế toán, tài chính và ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng.

- Tham gia nghiên cứu, biên soạn nội dung bài giảng thực hành và hướng dẫn thực hành theo hướng gắn sát với thực tế của lĩnh vực có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Nhà trường giao.