TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

10:46 - 17/03/2018

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ là đơn vị trực thuộc Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Ngoại ngữ, được thành lập theo Quyết định số 283/QĐ-ĐHHD ngày 01/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và sát hạch ngoại ngữ cho sinh viên theo quy định về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Trường Đại học Hải Dương;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hải Dương và theo chuẩn quốc tế.

- Thực hiện các hoạt động đào tạo và các dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo qui định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ

a)  Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ:

-Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo ngoại ngữ:

+ Các khoá học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho SV các bậc học, đã được Trường Đại học Hải Dương công bố theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thực hiện chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

+ Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ khác đáp ứng nhu cầu của người học.

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên của Nhà trường và các đơn vị khác trên địa bàn khi có nhu cầu.

- Tổ chức thi sát hạch, cấp chứng chỉ cho sinh viên và các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tổ chức các hoạt động dịch vụ

- Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch..

3. Thông tin liên hệ

- Điện thoại: Cô Lê 0982 303 364
- Email: uhdtrungamngoaingu.edu@gmail.com

- Website: uhd.edu.vn/khoangoaingu/trungtamngoaingu

- Địa chỉ: Phòng B2- 101, cơ sở Hải Tân, Đường Trần Ích Phát, Khu 8, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương.