Thông báo về việc mở lớp đào tạo nghề cho phụ nữ do Hàn Quốc tài trợ