Thông báo số 71/TB-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khối Nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021