Văn bản của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương