Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ