PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC (cơ cấu tổ chức)

Phòng Đào tạo Sau đại học là một đơn vị thuộc Trường Đại học Hải Dương, được thành lập theo QĐ số 316/QĐ-ĐHHD ngày 30/6/2023 về việc sắp xếp, phân công viên chức, người lao động đến nhận công tác tại Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hải Dương.

1. Cơ cấu tổ chức

Phòng gồm 06 cán bộ, giảng viên, nhân viên: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 04 giảng viên, nhân viên. Trong đó 01 người có trình độ tiến sĩ, 05 người có trình độ thạc sĩ.


          

Nguyễn Phương Ngọc

Học vị: Tiến sĩ kinh tế

Chức vụ: Trưởng phòng

Phone: 0978622855

Email: uhdngocphuongnguyen.edu@gmail.com
     
   

Trần Thị Diệp

Học vị: Thạc sĩ Khoa học vật liệu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Phone: 0948927636

Email: uhddieptran.edu@gmail.com
     
   

Nguyễn Thị Thương

Học vị: Thạc sĩ Văn học

Chức vụ: Giảng viên

Phone: 0974770232

Email: uhdthuongnguyen77.edu@gmail.com
     
   

Tạ Thị Chuyên

Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Giảng viên

Phone: 0912533256

Email: uhdchuyenta.edu@gmail.com
     
   

Nguyễn Thị Lan Phương

Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Phone: 0978659671

Chức vụ: Giảng viên

Email: uhdphuongnguyenlan.edu@gmail.com
     
   

Tạ Thị Tuyết Anh

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Chức vụ: Giảng viên

Phone: 0902092051

Email: uhdtuyetanhta.edu@gmail.com

2. Chức năng

Phòng Đào tạo Sau đại học (SĐH) có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học và tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Xây dựng, phát triển chiến lược đào tạo

- Nghiên cứu các văn bản pháp lý hiện hành có liên quan và nhu cầu xã hội; Phối hợp với các khoa đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo SĐH;

- Chủ trì, phối hợp với các khoa làm hồ sơ mở mã ngành mới phù hợp với năng lực, định hướng phát triển của trường và nhu cầu xã hội; Là đơn vị đầu mối trong việc trình hồ sơ mở mã ngành mới;

- Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo, xúc tiến, giới thiệu và quảng bá các chuyên ngành đào tạo sau đại học;

- Phối hợp thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý

- Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ban hành các quy định chi tiết về tuyển sinh, tổ chức, quản lý đào tạo SĐH, kế hoạch và các hoạt động liên quan đến quá trình đào tạo SĐH;

- Định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung (nếu có) các văn bản điều hành hoạt động tuyển sinh và đào tạo SĐH của Trường;

- Hỗ trợ các khoa xây dựng chương trình đào tạo SĐH; Nghiên cứu đề xuất đổi mới hình thức đào tạo SĐH; phối hợp công tác đổi mới phương pháp giảng dạy SĐH tiếp cận với PPGD SĐH ở các cơ sở giáo dục có uy tín trong và ngoài nước, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo SĐH của Trường;

- Quản lý công tác xây dựng mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, cơ cấu kiến thức đào tạo sau đại học, xây dựng đề cương chi tiết các học phần phù hợp với yêu cầu của ngành nghề đào tạo và theo hướng hội nhập quốc tế.

3.3. Công tác tuyển sinh

- Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo sau đại học;

- Tổ chức học bổ sung kiến thức cho ứng viên;

- Tổ chức ôn, đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào;

- Tổ chức các hội đồng xét tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ.

3.4. Tổ chức đào tạo sau đại học

- Tổ chức quản lý hoạt động đào tạo sau đại học; Quản lý học viên và xử lý kết quả học tập của học viên; Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giảng viên, chấp hành quy chế đào tạo của học viên;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan quản lý và đảm bảo điều kiện học tập cho học viên;

- Quản lý việc cấp phát các loại chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp cho học viên; Lưu trữ, xác minh văn bằng, kết quả học tập, cấp bảng điểm môn học; chứng nhận hoàn thành môn học khi có yêu cầu;

- Thực hiện công tác báo cáo thống kê, thông tin, lưu trữ, hồ sơ liên quan đến công tác tuyển sinh và đào tạo sau đại học.

3.5. Công tác khác

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập, hội họp, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh…theo sự phân công của Ban Giám hiệu nhà trường;

- Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Ban lãnh đạo nhà trường.

4. Địa chỉ liên hệ

Tầng 1, Nhà A2 - Cơ sở  Hải Tân, Trường Đại học Hải Dương (Khu 8, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Email: uhdphongsaudaihoc.edu@gmail.com.