Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

Số: 501 /QĐ-ĐHHD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hải Dương ban hành theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHHD ngày 13/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-ĐHHD, ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Hải Dương;

Xét đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hải Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn đầu ra ngành Quản lí kinh tế trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.    

Điều 3. Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học, các tổ chức và cá nhân thuộc Trường Đại học Hải Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                     

- Như­ điều 3;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS. Phạm Đức Bình

 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:501 /QĐ-ĐHHD ngày 10 tháng 11 năm 2017  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương) 

 

1. Tên ngành: Quản lý kinh tế (Economic Management)

Mã số: 60340410

2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

3. Văn bằng: Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế  

4. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu đào tạo của bậc cao học ngành Quản lý kinh tế theo định hướng ứng dụng là nhằm đào tạo các cán bộ quản lý kinh tế có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu vừa có tính hiện đại phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam, vừa có tính hội nhập quốc tế, đồng thời thành thạo các kỹ năng quản lý, quản trị trong mọi lĩnh vực kinh tế  - xã hội của đất nước. Học viên tốt nghiệp cao học ngành Quản lý kinh tế có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề chuyên môn có độ phức tạp cao, có tính liên ngành, có năng lực tổ chức, quản lý điều hành.  

5. Chuẩn đầu ra: Học viên cao học ngành Quản lý kinh tế sau khi tốt nghiệp được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:   

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức  chung

Lý luận chính trị

- Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa;

- Nắm vững những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế;

- Có thái độ chính trị kiên định, ý thức công dân và ý thức cộng đồng, có văn hóa  trong mọi hành vi và ứng xử.

Khả năng

phân tích

 

Cơ sở ngành

 Hiểu biết và ứng dụng thành thạo những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học kinh tế -xã hội và khoa học tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

Ứng dụng

Kiến thức chuyên môn

Chuyên môn sâu về chuyên ngành đào tạo

- Kiến thức nâng cao về kinh tế và quản lý.

- Kiến thức kinh tế tổng hợp và kiến thức liên ngành tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh…

- Phương pháp luận khoa học, phương pháp giải quyết tình huống.

- Sử dụng các phương pháp phân tích kinh tế định tính và định lượng.

Tổng hợp

và ứng dụng

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Khả năng chuyên môn chuyên ngành đào tạo.

- Khả năng làm việc độc lập và tự cập nhật kiến thức về kinh tế và quản lý;

- Khả năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức lãnh đạo;

- Hoạch định chính sách cho các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và tại đơn vị công tác.

Tổng hợp và

ứng dụng

Kỹ năng mềm

- Kỹ năng tự học, nghiên cứu khoa học độc lập, thu thập thông tin về quản lý kinh tế;
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu; 
- Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức, quản lý.

Khả năng

vận dụng

Kỹ năng ngoại ngữ

Theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:

- Trình độ tiếng Anh theo chuẩn B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âuu

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc và nghiên cứu khoa học.

- Chứng chỉ còn thời hạn giá trị;

- Vận dụng

Kỹ năng tin học

- Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học;

  - Sử dụng tốt phần mềm thống kê - phân tích ứng dụng trong công tác nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên môn (như: SPSS, STATA, Eviews)

Vận dụng

3

Thái độ, ý thức  xã hội

Thái độ và hành vi

- Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT;

- Tác phong làm việc công nghiệp, dám chịu trách nhiệm, giữ vững đạo đức;

- Tinh thần học tập để nâng cao trình độ.

- Đạt chuẩn

- Tích cực

Ý thức về cộng đồng, xã hội

- Tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác liên quan đến chuyên môn để phục vụ Nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể;

- Ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng, định hướng, phát triển kinh tế xã hội

- Hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng

4

Vị trí của người học sau tốt nghiệp

Ứng dụng kiến thức, kỹ năng, có bằng thạc sĩ.

- Lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tại các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan..., cụ thể:

+ Các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

+ Các tổ chức phi lợi nhuận, các DN thuộc mọi thành phần kinh tế, các ban quản lý dự án đầu tư, các dự án phát triển kinh tế - xã hội...

- Tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

- Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu liên quan.

- Cán bộ kinh tế làm việc tại các tổ chức quốc tế

- Biết làm tốt

- Đủ khả năng

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học bậc cao hơn; có công trình nghiên cứu công bố

- Tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ thuộc nhóm ngành kinh tế và quản lý trong và ngoài nước;

- Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu nâng cao về lĩnh vực kinh tế và quản lý và/hoặc có các công trình nghiên cứu khoa học công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước.

- Đủ khả năng

 

 

HIỆU TRƯỞNG  

(Đã ký)  

PGS.TS. Phạm Đức Bình