Thông báo Thời gian bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2017

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

 Số: 98/TB-ĐHHD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 09 tháng 10 năm 2017


THÔNG BÁO

Thời gian bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2017

 

Căn cứ Thông tư 15/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Thạc sĩ;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ Khóa I (2015-2017) ngành Kế toán của Trường Đại học Hải Dương;

Căn cứ Thông báo số 77/TB-ĐHHD ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Trường Đại học Hải Dương về Kế hoạch nộp và bảo vệ Luận văn Thạc sĩ;

Trường Đại học Hải Dương thông báo thời gian bảo vệ và nộp Luận văn Thạc sĩ hoàn chỉnh về Trung tâm Thông tin - Thư viện Nhà trường như sau:

1. Thời gian bảo vệ:

1.1. Lần 1: Ngày 15/10/2017;

1.2. Lần 2: Từ ngày 28/10/2017 đến ngày 18/11/2017.

2. Thời gian nộp về Trung tâm Thông tin - Thư viện:

Bắt đầu từ 21/11/2017 cho đến khi xong.

Người bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ chỉ được nhận bằng tốt nghiệp khi đã hoàn chỉnh Luận văn theo đúng quy định và nộp về Trung tâm Thông tin - Thư viện (có biên nhận), đồng thời nộp giấy biên nhận về Văn phòng Viện Đào tạo Sau đại học để nhận bằng tốt nghiệp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- Website;

- Lưu VT, Viện ĐT SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Phạm Đức Bình