Kế hoạch Thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" và "Nói không với túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần" trên địa bàn tỉnh Hải Dương

13:42 - 06/08/2019