Kế hoạch thi Đợt 2 Học kỳ II năm học 2023 - 2024 (Áp dụng với ngành ngoài sư phạm trừ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 13)