Công văn số 18-CV/BTG ngày 05/8/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Dương V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

11:22 - 06/08/2020