Thông báo về thời gian giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017

12:44 - 03/03/2017

THÔNG BÁO 

Về thời gian giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017

Trường Đại học Hải Dương thông báo thời gian giảng dạy và học tập học kỳ II năm 2016 - 2017 đối với giảng viên và sinh viên năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

Buổi

Thời gian học

Số tiết

Thời gian nghỉ giải lao

Ghi chú

Sáng

Từ 7h0’ đến 11 h 0’

4.5

9h5’ - 9h30

Giảng viên và sinh viên có mặt tại phòng học trước 10 phút

Chiều

Từ 13h0’ đến 17 h 0’

4.5

15h5’ - 15h30

Chiều muộn

Từ 19 h 0’ đến 21 h 5’

2.5

 

Thông báo này được thực hiện kể từ ngày 27/02/2017, đề nghị các đơn vị phòng, khoa, trung tâm; chủ nhiệm lớp và giảng viên được phân công nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Phạm Đức Bình