Thông báo số 04/TB-SKHCN ngày 15/02/2019 của Sở Khoa học & Công nghệ Hải Dương về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020.