Quy định chuẩn đầu ra ngành Chính trị học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành