PHÒNG QUẢN TRỊ

1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng công tác quản lý, mua sắm máy móc thiết bị, trang bị, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phục vụ công tác giảng dạy, làm việc, học tập và công tác quy hoạch, phát triển cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác xây dựng, ban hành văn bản

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản trị thiết bị trong Nhà trường. Xây dựng, trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động mua sắm, sử dụng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị trong Nhà trường.

2.2. Công tác quản trị

- Tố chức công tác quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản của trường: cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, các phương tiện làm việc; bảo đảm điện, nước cho toàn trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt trong trường.

- Phối hợp thực hiện đảm bảo hệ thống mạng; máy móc, thiết bị tin học,... phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc và học tập trong toàn trường.

- Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê báo cáo về công tác quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Nhà nước.

- Quản lý, hướng dẫn và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ, tiết kiệm điện, nước... có hiệu quả.

2.3. Công tác khác

- Thường trực các Hội đồng về quản lý nhà đất, mua sắm hàng hóa; kiểm kê, thanh lý tài sản; phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão, lũ của Trường...

- Tổ chức quản lý và phát triển cảnh quan (vườn hoa, cây cảnh, chiếu sáng...).

- Lưu trữ hồ sơ, sổ sách, tài liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo qui định của Nhà nước.

- Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của Nhà trường, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Nhà trường.

- Quản lý điều hành và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

- Phục vụ nước uống và công tác vệ sinh môi trường, các hội trường, các khu giảng đường, khuôn viên Nhà trường…